Ο χορός δρα αποτρεπτικά στην έκπτωση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στους ηλικιωμένους

“Dancing or Fitness Sport? The Effects of Two Training Programs on Hippocampal Plasticity and Balance Abilities in Healthy Seniors”, Kathrin Rehfeld et al


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts